Дейност 9

В рамките на проект BG051PO001-4.1.05-0153 проект „Равен шанс за професионално образование“ се реализира дейност 9 Провеждане на открити уроци в часа на класа на тема „Училище без дискриминация“ и „Електронен тест за толерантност“
За реализирането на дейността са използвани материали от проведеното обучение на колектива на ПГ ТОЛП. /http://ravenshans.pgtolp.com/?page_id=217/