Дейност 2

В рамките на реализиране на проект BG051PO001-4.1.05-0153 „Равен шанс за професионално образование“ дейност 2 от проекта е насочена към осигуряването на достъп до професионално образование, като в рамките на периода на изпълнение на проекта в рамките на учебната 2013/2014 година и учебната 2014/2015 година в срок до 31 Декември 2014 г. се осигурява транспорт на учениците от домът им до училище и обратно.
1. Транспорт на ученици за учебната 2013/2014 година
2. Транспорт на ученици за учебната 2014/2015 година
За реализиране на дейността са проведени две обществени поръчки за транспорт на учениците :
1. Обществена поръчка за превоз 2013/2014 година
2. Обществена поръчка за превоз 2014/2015 година