Дейност 6

В рамките на проект BG051PO001-4.1.05-0153 проект „Равен шанс за професионално образование“ се реализира дейност 6 за извънкласни дейности за съхраняване и развитие на културната идентичност и за насърчаване на мултикултурният диалог.
Дейността се реализира като са съставени :
1. Клуб „Толерантност“ – ръководители Сениха Рюстем и Мая Димитрова – юристи
2. Клуб „Ромски език, бит и култура“ – ръководители Димитрина Димитрова и Гюлхан Сали – педагози
3. Клуб „Турски език и литература“ – ръководител Ширин Касаб – представител КЗД и фиолог
4. Клуб „Здравно и сексуално образование“ – ръководител Анифе Хасан – здравен медиатор

Каталог на начуните уроци