Обучителни Материали

УСТАВ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ
ХАРТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Формуляр за обратна връзка 1
Декларация на Шалом савитски за европейско училище
Декларация за принципите на толерантност
Формуляр за обратна връзка 2
Анкетна карта
Речта на омразата, Носенето на религиозни символи
РАМКОВА КОНВЕНЦИЯ за защита на националните малцинства
ПРОТОКОЛ 6 ЕКЗПЧОС
ПРОТОКОЛ 4 към ЕКЗПЧОС
ПРОТОКОЛ 1 към ЕКЗПЧОС
НАРЪЧНИК ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ
Насоки за ползване във ВУЗ
Наръчник за ползване на пакета в прогимназиален етап
Наръчник за ползване на пакета в началното образование
Наръчник за ползване на пакета в гимназиален курс
МЕЖДУНАРОДЕН пакт за граждански и политически права
МЕЖДУНАРОДЕН ПАКТ за икономически,социални и културни права МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА ВСИЧКИ ФОРМИ НА РАСОВА ДИСКРИМИНАЦИЯ
Мултиперспективния подход в преподаването по история
Най-интелигентната българка
КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ на Договора за функционирането на ЕС КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ на договора за европейския съюз
КОНВЕНЦИЯ против изтезанията и други форми на жестоко,нечовешко или унизително отнасяне или наказание
КОНВЕНЦИЯ ЗА СТАТУТА НА БЕЖАНЦИТЕ
КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ВСИЧКИ ФОРМИ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЖЕНИТЕ
КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
КОНВЕНЦИЯ за правата на детето
КОНВЕНЦИЯ за защита на правата на човека и основните свободи ЕВРОПЕЙСКА КОНВЕНЦИЯ за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание
ЗАКОН за защита от дискриминация
КАТАЛОГ_НА_ПРАВАТА_НА_ЧОВЕКА
Комбинирани наръчници
КОНВЕНЦИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ДИСКРИМИНАЦИЯТА В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ДИРЕКТИВА 2000-78 за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите
ДИРЕКТИВА 2000-43 относно прилагането на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход
ДЕКЛАРАЦИЯ на Организацията на обединените нации по премахване на всички форми на расова дискриминация
ДЕКЛАРАЦИЯ за расата и расовите предразсъдъци
Да преподаваме антидискриминация и толерантност
ВСЕОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ за правата на човека
СТАТИЯ
СТАТИЯ ОТ DIR.BG
СПИСЪК НА АКТОВЕТЕ
СТАТИЯ НА ШПИГЕЛ
ИНДИВИДУАЛНА УЧЕБНА ПРОГРАМА
УПРАЖНЕНИЯ
КОНВЕНЦИЯ 111 ДИСКРИИНАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ТРУДА И ПРОФЕСИЙТЕ  ИНДИВИДУАЛНА УЧЕБНА ПРОГРАМА 2
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 4
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 3
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 2
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 1
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЙОСИФ НУНЕВ
DVD ТЕСТ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ ЗА РАЗПЕЧАТВАНЕ
ЕВРОПЕСКО УЧИЛИЩЕ
ЕВРОПЕЙСКА СОЦИАЛНА ХАРТА
СТАТИЯ НА МАДЛЕН АЛГАФАРИ