Дейност 7

В рамките на проект BG051PO001-4.1.05-0153 проект „Равен шанс за професионално образование“ се реализира дейност 7 Училищни събития по случай етно културни празници и международни дни.
Дейността се реализира като са проведени следните празници  :
1. Курбан байрам
2. Рамазан байрам
3. Банго Васил
4. Великден
5. Коледа
6. Международен ден за правата на човека
7. Ден на борбата за ликвидиране на расовата дискриминация