Дейност 8

В рамките на проект BG051PO001-4.1.05-0153 проект „Равен шанс за професионално образование“ се реализира дейност 8 Дни на кариерата.
Проведени са следните дни :
1.  Ден на специалност Монтьор на ПТТ монтирана на ПТС
2. Ден на специалност Електрообзавеждане на ТТ
3.  Ден на специалност Фризьорство
4.  Състезание Майсторско управление