Дейност 5

В рамките на проект BG051PO001-4.1.05-0153 проект „Равен шанс за професионално образование“ се реализира дейност 5 за изготвяне на индивидуални планове и участие на ученици в занятия под формата на СИП за подобряване и разширяване на техните знания и умения.
Дейноста се реализира като са съставени :
1. Три групи за СИП по Български и литература
– група 1 – ръководител Даниела Гичева
– група 2 – ръководител Руслан Иванов
– група 3 – Ръководител Албена Лунгова
2. Две групи по Математика
– група 1 – Невяна Христова
– група 2 – Снежана Панкова